Friday, August 22, 2008

Nhớ Người Thưong Binh

CHỈ BIẾT THẤY KHỔ

KHÂU lại dùm anh vết thương hồng
VÁ lại cho anh mảnh tình chung
LẠI sót đường kim cùng mủi CHỈ
NHỮNG tưởng ân tình kiếp phù dung
MẢNH hổ ngày xưa anh giúp đời
ĐỜI trả ơn anh một tả tơi
RÁCH bấy hồn anh ai có BIẾT
NÁT tan cuộc sống quá chơi vơi
ĐANG xin giúp đở để hồi sinh
CẦN những trợ giúp để nuôi mình
CHÚNG ta đâu thể nào không THẤY
TA hãy buông tay một chút tình
HÀ giang đấy, nước chảy ruột mềm
HƠI đã yếu cần phụ giúp thêm
TIẾP chút ít đời sẽ đở KHỔ
SỨC sắp tàn như một bóng đêm

Ha Giang

•Cảm xúc cho những Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa
Melbourne, Australia

No comments: