Saturday, June 7, 2008

Đoàn Trung Sư Đoàn 7 Bộ Binh


SVSQ Đoàn Trung Sinh năm 1953 Khóa 8/72 Đồng Đế Nha Trang
Số Quân : 73/418219
Đơn Vị : Đại Đội 4 / Tiểu Đoàn 2 / Trung Đoàn 12
Sư Đoàn 7 Bộ Binh
Tàn phế : Cụt chân trái ngày 16/2/1975 tại chiến trường Mộc Hoá

Địa Chỉ : 85 Ngô Đức Kế Thị Xả Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa Việt Nam


No comments: